Stemming Invoeringswet Europees Openbaar MinisterieVerslag van de vergadering van 16 maart 2021 (2020/2021 nr. 29)

Aanvang: 13.31 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM) (35429).

(Zie vergadering van 9 maart 2021.)


De voorzitter:

Dan zijn thans aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We stemmen dan als eerste over het wetsvoorstel 35429, Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie, kortweg de Invoeringswet EOM.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De voorzitter:

Mevrouw Baay namens 50PLUS.


Mevrouw Baay-Timmerman (50PLUS):

Dank, voorzitter. Als woordvoerder van de 50PLUS-fractie liet ik me vorige week tijdens het debat over het Europees Openbaar Ministerie bijna overtuigen door het enthousiasme van de minister met betrekking tot de Invoeringswet EOM. Echter, toen aan het einde van de debat de taxi met kinderslot en de kettingzaag ter sprake kwamen, heb ik mijn fractie toch moeten adviseren om niet in deze EOM-taxi te stappen, ook al heeft deze een brede achterbank. 50PLUS zal derhalve net als in 2018, gelet op de overdracht van bevoegdheden waardoor inbreuk wordt gemaakt op de soevereiniteit en het opportuniteitsbeginsel van onze Nederlandse Staat, tegen de Invoeringswet EOM stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Baay. Dan de heer Dittrich namens D66.


De heer Dittrich (D66):

Dank u wel, voorzitter. Het Europees Openbaar Ministerie is opgericht om grensoverschrijdende fraude met EU-gelden aan te pakken. Het gaat soms over miljarden. Het is erg belangrijk dat we daar een vinger achter kunnen krijgen. Het blijkt dat nationale Openbare Ministeries dat niet aankunnen. Vandaar dat het Europees Openbaar Ministerie een aanvulling is op het nationale Openbaar Ministerie. Daarom vindt de fractie van D66 het belangrijk om dit wetsvoorstel te steunen. We zijn overigens ook blij dat het geëvalueerd zal worden, want we willen natuurlijk wel goed kijken hoe het in de praktijk gaat uitpakken. Wij zullen voor dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dittrich. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? De heer Otten namens de Fractie-Otten.


De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Wij zijn als fractie van mening dat invoering van het Europees Openbaar Ministerie een eerste stap is op een glijdende schaal van steeds verdergaande outsourcing van het opsporingsbeleid naar de EU. In dat licht bezien zullen we dan ook tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de PvdA, de OSF, D66 en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Otten, de SP, 50PLUS, de PvdD, de PVV, FVD en Fractie-Nanninga ertegen, zodat het is aangenomen.