35.740

Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19In deze zesde incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 (35.570 VIII) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 15 juni 2021 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 februari 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 22 februari 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 22 februari 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 22 februari 2021


Documenten

12