Stemming motie Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19Verslag van de vergadering van 23 februari 2021 (2020/2021 nr. 26)

Aanvang: 13.46 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19),

te weten:

  • de gewijzigde motie-Nicolaï over het Outbreak Management Team vragen om een advies (35654, letter M, was letter I).

(Zie vergadering van 2 februari 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen thans over de gewijzigde motie 35654, letter M, de gewijzigde motie van het lid Nicolaï over het Outbreak Management Team vragen om een advies. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Wij zijn van mening dat de verkiezingen absoluut door moeten gaan, dat die coronaproof zijn ingericht en dat er adequate maatregelen zijn getroffen. Wij denken dat het waarschijnlijk gevaarlijker is om naar een supermarkt te gaan dan naar een stembureau op 17 maart. We vinden ook dat het OMT zich al met veel te veel aspecten van het leven bemoeit. Daarom zullen wij tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Nicolaï (35654, letter M, was letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV, de ChristenUnie, FVD en Fractie-Nanninga ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken in afwachting van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.