Voortzetting behandeling in derde termijnVerslag van de vergadering van 23 februari 2021 (2020/2021 nr. 26)

Aanvang: 13.42 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19) (35654),

en van:

  • de motie-Nicolaï c.s. over het Outbreak Management Team vragen om een advies (35654, letter I).

(Zie vergadering van 26 januari 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die de minister van BZK in deze derde termijn vervangt in verband met ziekte, nogmaals van harte welkom in de Eerste Kamer.

Aansluitend aan deze derde termijn zal de stemming over de gewijzigde motie plaatsvinden.

De beraadslaging wordt heropend.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Nicolaï.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï (PvdD):

Voorzitter, sorry dat ik al zo snel naar het spreekgestoelte liep, maar ik weet dat u vandaag heel veel haast maakt, dus ik dacht: daar ga ik helemaal in mee. Het gaat om een hele kleine tekstuele wijziging die eigenlijk het gevolg is van opmerkingen van de senatoren Koole en Janssen.

De voorzitter:

De motie-Nicolaï c.s. (35654, letter I) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is dat het OMT gevraagd wordt te adviseren over de vraag wat het effect op de verspreiding van COVID-19 zal zijn van het realiseren van de verkiezingen in maart 2021;

verzoekt de regering om op korte termijn bij het OMT advies in te winnen over de vraag wat het effect op de verspreiding van COVID-19 zal zijn van het realiseren van de verkiezingen in maart 2021 en wekelijks aan het OMT te vragen het advies te actualiseren naar de stand van zaken op dat moment, en deze adviezen met de Eerste Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door het lid Nicolaï. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt letter M, was letter I (35654).

Zijn er andere leden die in deze derde termijn het woord willen voeren? Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Staatssecretaris Knops:

Dank u wel, voorzitter. Dank aan de heer Nicolaï voor het indienen van de motie. Ik heb begrepen dat de minister van Binnenlandse Zaken in het debat dat u met haar gehad heeft, eerder al heeft aangegeven dat wat de regering betreft er alles aan gelegen is om de verkiezingen door te laten gaan. De maatregelen die getroffen zijn in het kader van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 zijn erop gericht dat het ook zo veilig mogelijk kan. De maatregelen in het stemlokaal zijn gebaseerd op adviezen van het RIVM, die wekelijks gewogen worden in de MCC-19, de Ministeriële Commissie COVID-19. Er zijn ook een aantal aanvullende maatregelen genomen zoals het verhogen van het aantal volmachten, het briefstemmen voor mensen van 70 jaar en ouder en het feit dat er drie dagen lang gestemd kan worden, waardoor drukte en pieken vermeden kunnen worden.

Het kabinet ziet dan ook geen reden dat de verkiezingen niet zouden kunnen plaatsvinden. Ik zie ook geen noodzaak om het OMT daar een nader advies over te vragen. Eerder heeft de minister van Binnenlandse Zaken in uw richting aangegeven dat op het moment dat het kabinet uitstel zou overwegen, dat uiteraard ook gebaseerd zou zijn op een advies dat dan te zijner tijd gevraagd zou kunnen worden aan het OMT. Er wordt natuurlijk niet alleen naar de gezondheidsaspecten gekeken, maar ook naar de staatsrechtelijke aspecten. Dan doel ik op het kiesrecht en verkiezingen als essentieel onderdeel van de democratie. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan de Raad van State en de Kiesraad, die daar dan ook over gehoord zouden moeten worden. Maar nogmaals, dat is op dit moment niet aan de orde. Wij gaan ervan uit de verkiezingen door kunnen gaan. Daarom moet ik deze motie ontraden.

De voorzitter:

Dank u wel, staatssecretaris.

De beraadslaging wordt gesloten.