Stemming motie Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul over handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrondVerslag van de vergadering van 23 februari 2021 (2020/2021 nr. 26)

Aanvang: 13.34 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul over handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond,

te weten:

  • de motie-Schalk c.s. over het tegengaan van abortus op grond van handicap (32411, letter I).

(Zie vergadering van 9 februari 2021.)


De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We beginnen met de stemming over de motie 32411, letter I, de motie van het lid Schalk c.s. over het tegengaan van abortus op grond van handicap. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Bikker.


Mevrouw Bikker (ChristenUnie):

Dank u, voorzitter. De ChristenUnie is voor de bescherming van het ongeboren leven en voor goede hulp en counseling aan ouders die tijdens een zwangerschap voor intens moeilijke vragen komen te staan. Het dictum van deze motie bevordert dat abortus op grond van handicap wordt tegengegaan. Dat kan de ChristenUnie steunen, waarbij zij opgemerkt dat dit bij andere gronden voor abortus eveneens geldt. De ChristenUnie heeft echter wel gemengde gevoelens over deze motie, want het betreft een teer onderwerp met veel pijn en moeite voor betrokkenen. Die teerheid zouden we meer terug hebben willen zien in de verwoording. Wij zijn eigenlijk van mening dat zo'n onderwerp om een zorgvuldig voorbereid debat vraagt, maar gezien het dictum en met deze overwegingen zullen wij voorstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bikker. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Pouw.


Mevrouw Pouw-Verweij (Fractie-Nanninga):

Voorzitter. Mijn fractie is van mening dat er een maatschappelijk debat gevoerd moet worden over de huidige abortuswetgeving, maar dat dit nadrukkelijk in een medisch-ethische setting moet plaatsvinden en niet bij dit wetsvoorstel, dat eigenlijk over heel iets anders gaat. Wij zullen dus tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Pouw. Wenst een van de overige leden nog een stemverklaring af te leggen? De heer Raven namens de OSF. Mevrouw Pouw sprak namens de Fractie-Nanninga, zeg ik voor de mensen die thuis meekijken.


De heer Raven (OSF):

Voorzitter. Over medisch-ethische kwesties zijn geen afspraken gemaakt binnen de OSF: eenheid in verscheidenheid. De senator zelf moet dus een keuze maken in dit soort kwesties. Wat ons betreft verdient de motie een veel diepgaandere discussie dan nu het geval is. Het is een hele principiële kwestie. In de erkenning dat abortus wettelijk is geregeld, lijkt er toch sprake te kunnen zijn van enige vorm van discriminatie ten aanzien van het ongeboren gehandicapte kind. Ik ben pertinent tegen discriminatie, dus in die zin zal ik voor de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Raven. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (32411, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de OSF en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66, de PvdD, de PVV, FVD en Fractie-Nanninga ertegen, zodat zij is verworpen.