35.732, F

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het vervallen van een avondklok als de Eerste Kamer binnen een week besluit daarmee niet in te stemmenIn deze motie wordt de regering verzocht op de kortst mogelijke termijn mogelijk te maken dat een besluit over een avondklok van rechtswege vervalt indien de Eerste Kamer binnen een week na de overlegging besluit niet daarmee in te stemmen.Kerngegevens

nummer 35.732, F
ingediend 19 februari 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 23 februari 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, OSF, D66 en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
M.M. de Boer (GroenLinks)
D.J.H. van Dijk (SGP)
R.A. Janssen (SP)
A.C.M. Raven (OSF)
dossier(s) Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19 (35.732)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De commissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW beschouwen naar aanleiding van de brief van 10 september 2021 over de rappel toezeggingen en moties in het kader van de bestrijding van covid-19 (EK 35.526 / 25.295, CF met bijlage) deze motie als niet uitgevoerd.Uitvoering