Stemming Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul over handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrondVerslag van de vergadering van 9 februari 2021 (2020/2021 nr. 23)

Aanvang: 18.29 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul over handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Aan de orde is de stemming over het initiatiefwetsvoorstel 32411, het Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond.

Wij stemmen bij zitten en opstaan. Willen de fracties die voor het wetsvoorstel zijn, gaan staan?

Zijn er leden die een stemverklaring willen afleggen? Excuus, dan gaan we dat eerst doen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen .

De heer Van Pareren.


De heer Van Pareren (Fractie-Van Pareren):

Dank u, voorzitter. Nederland kraakt van de corona, en we zijn de hele dag druk aan de gang over deze wet. Ondanks alle mooie retorica die we vandaag hebben gehoord, ligt er wat onze fractie betreft één fundamentele vraag voor. Functioneert artikel 1 van de Grondwet niet naar behoren als niet elke Nederlandse burger uiteindelijk in een specifieke groep is gevat? Anders gezegd: is artikel 1 een dode letter als we niet elke denkbare identiteitsgroep in de Grondwet hebben opgenomen? Het antwoord van onze fractie daarop is: nee. Wij stemmen daarom ook tegen de herziening van de Grondwet.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Pareren.

Wenst een van de overige leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de PVV en Fractie-Van Pareren ertegen, zodat het is aangenomen.


Ik teken daarbij aan dat de fractie van Forum voor Democratie afwezig is.

We zijn gekomen aan het einde van de vergadering. Ik dank alle leden, de initiatiefnemers, de minister en de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt. Ik wens u allen wel thuis.