Stemming moties Wijziging van de Mediawet 2008Verslag van de vergadering van 9 februari 2021 (2020/2021 nr. 23)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Wijziging van de Mediawet 2008

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042) en het wetsvoorstel Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35453),

te weten:

  • de motie-Ton van Kesteren c.s. over een onderzoek naar de journalistieke norm en programmering bij de NPO (35042, 35453, letter L);
  • de motie-Vos c.s. over het ontwikkelen van een nieuwe grondslag voor indexatie (35042, 35453, letter M).

(Zie vergadering van 2 februari 2021.)


De voorzitter:

We stemmen nu over motie 35042, 35453, letter L, de motie van het lid A.J.M. van Kesteren c.s. over een onderzoek naar de journalistieke norm en programmering bij de NPO. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Ton van Kesteren c.s. (35042, 35453, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Otten, de PVV, FvD en Fractie-Van Pareren voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Ten slotte stemmen we over motie 35042, 35453, letter M, de motie van het lid Vos c.s. over het ontwikkelen van een nieuwe grondslag voor indexatie. Ik heb begrepen dat de heer Koole het woord wenst over de motie van het lid Vos c.s. Ik geef het woord aan de heer Koole.

De heer Koole (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeidfractie wil de motie-Vos c.s. aanhouden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koole.

Op verzoek van mevrouw Vos stel ik voor haar motie (35042, 35453, letter M) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Daarmee wordt zij van de stemmingslijst afgevoerd.

Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen.

Tot slot meld ik de Kamer dat in het College van Senioren het verzoek is besproken om vandaag direct te besluiten over het voorliggende initiatiefwetsvoorstel, in verband met een tijdige publicatie in het Staatsblad van dit wetsvoorstel in eerste lezing.

Kan de Kamer zich daarin vinden? Dat is het geval. Dan zal kort na het sluiten van de beraadslaging, voorzien aan het eind van de middag, de stemming plaatsvinden, tenzij het wetsvoorstel zonder stemming wordt aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.