Stemming moties Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19Verslag van de vergadering van 2 februari 2021 (2020/2021 nr. 22)

Aanvang: 13.46 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19),

te weten:

  • de motie-Van der Linden over frauderisico-assessment briefstemmen (35654, letter H);
  • de motie-Nicolaï c.s. over het Outbreak Management Team vragen om een advies (35654, letter I);
  • de motie-Nicolaï c.s. over de mogelijkheid van briefstemmen voor iedere kiezer (35654, letter J).

(Zie vergadering van 26 januari 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals van harte welkom in de Eerste Kamer. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We beginnen met de stemming over de motie 35654, letter H, de motie van het lid Van der Linden over frauderisico-assessment briefstemmen. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Nicolaï.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. De motie heeft het er terecht over dat veertien jaar geleden de laatste risicoanalyses hebben plaatsgevonden. Toch zal onze fractie deze motie niet steunen, omdat de motie eigenlijk alleen betrekking heeft op het onderzoek met betrekking tot integer briefstemmen. Naar ons oordeel is dat nou juist integer en zijn andere vormen wellicht fraudegevoeliger. Dat is de reden waarom wij niet voor deze motie zullen stemmen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nicolaï. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Gaat uw gang, meneer Raven.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Raven (OSF):

Voorzitter. We hadden het vorige week over de noodwet inzake de verkiezingen. De OSF-fractie heeft daarvoor gestemd vanuit het principe "alleen samen kunnen we corona verslaan". In het debat heb ik naar voren gebracht dat er wel een spanning is met diverse grondrechten. We hebben net over de Grondwet gesproken en over het feit dat we heel kritisch moeten zijn op het gelijkheidsbeginsel en leeftijdsdiscriminatie. De drie voorliggende moties zullen we steunen om er naar de toekomst toe voor proberen te zorgen dat we die spanning eruit krijgen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Raven. U sprak uiteraard namens de OSF. Wenst een van de andere leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van der Linden (35654, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de OSF, FvD en Fractie-Van Pareren voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, de PvdA, D66, de PvdD, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik begrijp dat de heer Nicolaï het woord wenst. Gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï (PvdD):

Voorzitter. Ik wou graag verzoeken om mijn beide moties, dus die op letter I en J, aan te houden.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nicolaï.

Op verzoek van de heer Nicolaï stel ik voor zijn moties (35654, letters I en J) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik schors de vergadering voor een enkel ogenblik.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.