Integriteit is voor de leden van de Eerste Kamer van groot belang. Van hen mag verwacht worden dat ze voorbeeldig, betrouwbaar en transparant handelen. Verschillende regels beogen integer handelen door Eerste Kamerleden te bevorderen. Dit begint bij de eed of belofte die alle leden bij de aanvaarding van hun ambt afleggen (artikel 60 Grondwet) en loopt via de verplichting in de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer om nevenfuncties openbaar te maken naar de Gedragscode integriteit die de Eerste Kamer op 21 mei 2019 met algemene stemmen heeft vastgesteld.


Gedragscode integriteit

In de Gedragscode vinden leden van de Eerste Kamer regels over omgaan met belangen en met derden, over openbaarmaking van geschenken, buitenlandse reizen en nevenfuncties en over geheimhouding en vertrouwelijkheid. Ieder artikel in de Gedragscode is voorzien van een beknopte toelichting. Leden worden geacht elkaar scherp te houden en aan te spreken als het gaat om de naleving van de Gedragscode. Mede daarom staat het onderwerp integriteit ieder half jaar op de agenda van een speciale vergadering van het College van fractievoorzitters (tot juni 2023: College van Senioren), het beraad van de fractievoorzitters in de Eerste Kamer.

Hoewel de Gedragscode dus gebouwd is rond intra- en intercollegiaal toezicht, kent zij ook een bepaling die het College van Voorzitter en Ondervoorzitters (tot 2023: Huishoudelijke Commissie) opdraagt toezicht te houden op de naleving ervan. Op verzoek van een of meer leden of uit eigen beweging kan dhet College van Voorzitter en Ondervoorzitters uitspraken doen over de interpretatie van de Gedragscode en daarbij ook aanbevelingen doen. Bij schending van de geheimhouding of de vertrouwelijkheid kan de Kamer sancties opleggen. Ten slotte bevat de Gedragscode een bepaling over de aanstelling van een externe vertrouwenspersoon, met wie de leden kunnen sparren over integriteitskwesties. De huidige vertrouwenspersoon van de Eerste Kamer is Milène Junius.

Uitspraken College van Voorzitter en Ondervoorzitters (CVO)


Geschenkenregister

De Gedragscode verplicht de leden de door hen in hun hoedanigheid als lid van de Kamer ontvangen geschenken met een hogere waarde dan 50 euro in een register te vermelden.


Reizenregister

Verder moeten de leden hun in hun hoedanigheid als lid van de Kamer gemaakte buitenlandse reizen op uitnodiging en voor rekening van derden in een register vermelden.


Nevenfuncties

Veel Kamerleden hebben naast het Kamerlidmaatschap elders een hoofdfunctie. Ook bekleden zij vaak diverse nevenfuncties. Leden moeten op grond van de wet en de Gedragscode al deze functies openbaar maken bij hun biografieën op de website. Iedere functie is voorzien van een korte beschrijving van de aard van de werkzaamheden en de organisatie.