Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 12 januari 2021
1.
Informele digitale IPKO, 6 en 7 januari 2021

De commissie bespreekt het informele digitale Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van 6 en 7 januari 2021.

2.
35099 (R2114), F

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake de memorie van antwoord bij het voorstel van rijkswet Koninkrijksgeschillen; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie besluit een commissiebrief te zenden naar aanleiding van de beantwoording van de staatssecretaris van BZK (35099 (R2114), F).

3.
35641

Vijfde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake derde tranche steunmaatregelen CuraƧao en Aruba

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde wetsvoorstel 35641 af te doen als hamerstuk.

4.
35422 / 34877, F

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake zesde voortgangsrapportage Sint Eustatius; Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

De commissie neemt de zesde voortgangsrapportage Sint Eustatius (35422 / 34877, F) voor kennisgeving aan en besluit toezegging T02532 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2021.

5.
35570 IV, E en F

De commissie besluit de brieven (35570 IV, E en F) voor kennisgeving aan te nemen.

6.
35474, K

De commissie besluit de brief houdende het akkoord tussen Nederland en Sint Maarten over de derde tranche liquiditeitssteun (35474, K) voor kennisgeving aan te nemen.

7.
Rondvraag

De commissie besluit in een volgende vergadering desgewenst debatonderwerpen te inventariseren ten behoeve van het geplande beleidsdebat Koninkrijksrelaties d.d. 2 februari 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman