Stemming moties Algemene Europese BeschouwingenVerslag van de vergadering van 10 november 2020 (2020/2021 nr. 9)

Aanvang: 13.32 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Algemene Europese Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Europese Beschouwingen,

te weten:

  • de motie-Backer c.s. over de rol van Europese Unie ter bevordering van de volksgezondheid (35403, letter E);
  • de motie-Backer c.s. over onderzoek naar het profijt van het lidmaatschap van de Europese Unie (35403, letter F);
  • de motie-Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35403, letter G);
  • de motie-Vendrik c.s. over het rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader (35403, letter H);
  • de motie-Schalk c.s. over VN-resoluties over de Tempelberg (35403, letter J);
  • de motie-Otten c.s. over de hypotheekrenteaftrek (35403, letter K).

(Zie vergadering van 3-november-2020.)


De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heb de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig zijn, reeds van harte welkom geheten. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik heb begrepen dat de heer Koffeman en de heer Otten nog het woord wensen. De heer Koffeman.

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Ik wil graag namens mijn collega Peter Nicolaï vragen om de motie over het stemmen per post aan te houden en die volgende week in stemming te brengen.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Nicolaï stel ik voor zijn motie (35590, letter F) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De heer Otten.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Wij willen graag de motie 35403, letter K aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Otten stel ik voor zijn motie (35403, letter K) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan worden dus de motie 35590, letter F en motie 35403, letter K van de stemmingslijst afgevoerd.


Dan stemmen wij nu over de moties die vorige week tijdens de Algemene Europese Beschouwingen zijn ingediend. Allereerst de motie 35403, letter E. Dat is de motie van het lid Backer c.s. over de rol van de Europese Unie ter bevordering van de volksgezondheid.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Van Apeldoorn namens de SP. Wilt u dat bij de interruptiemicrofoon doen, meneer Van Apeldoorn?


De heer Van Apeldoorn (SP):

Ja, het zit nog niet helemaal in mijn systeem, voorzitter. Is het goed als ik alle moties tegelijkertijd doe? Dat scheelt misschien tijd.

De voorzitter:

Prima. Gaat uw gang.

De heer Van Apeldoorn (SP):

Wij zijn voor de motie-Backer, letter E. Zoals ik in mijn bijdrage van vorige week ook heb gezegd, zijn wij tegen nieuwe bevoegdheden voor de EU, maar wel voor samenwerking op het gebied van volksgezondheid. We verwelkomen dus een onderzoek naar hoe in de context van de pandemie de EU deze coördinerende rol kan oppakken.

Eveneens van het lid Backer is de motie onder F. Wij zijn niet bang voor de feiten. Wij zijn het met de indieners van de motie eens dat het publieke debat en de beleidsafweging gebaat zijn bij zo veel mogelijk feitelijke informatie. Wij zullen dus voor deze motie stemmen, maar we gaan er hierbij wel van uit dat niet alleen de indirecte baten van het Nederlandse lidmaatschap, maar ook de indirecte kosten op basis van het huidige acquis zullen worden meegenomen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de kosten van hoe de interne markt nu vormgegeven is, zoals de administratieve en maatschappelijke kosten van een inefficiënt werkende aanbestedingsrichtlijn, waar ik ook in mijn eigen bijdrage aandacht aan heb gegeven.

Dan de motie-Koole onder G. De SP dringt al vele jaren aan op meer publiek debat over de EU. Bij het referendum over de Grondwet hebben wij daar destijds ook zelf flink aan bijgedragen. Ook richting de conferentie over de toekomst is een breed maatschappelijk debat noodzakelijk. Daar zullen wij ook onze eigen inzet, namelijk een nieuw verdrag, duidelijk maken. Wij zijn dus ook voor deze motie.

De motie-Vendrik onder H steunen wij van harte, want zoals ik vorige week ook al zei, zien wij hoe verschillende lidstaten, met name Polen en Hongarije, de democratische rechtsstaat in hun eigen land ten grave dreigen te dragen. Dat is een existentiële bedreiging voor de EU. Het is dus essentieel dat er een effectief rechtsstaatmechanisme komt in het MFK.

Ten slotte de motie onder J van het lid Schalk. Hier stemmen wij tegen. Wij zijn er vooral voor dat de VN-resoluties die een einde moeten maken aan de bezetting van de Palestijnse gebieden, eindelijk uitgevoerd worden.

Dank, voorzitter. Dat waren de moties.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Apeldoorn. Wenst een van de andere leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Backer c.s. (35403, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, FvD, de VVD, Fractie-Otten en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Vervolgens de motie 35403, letter F, de motie van het lid Backer c.s. over onderzoek naar het profijt van het lidmaatschap van de Europese Unie. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Backer c.s. (35403, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van FvD, de VVD en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Vervolgens de motie 35403, letter G, de motie van het lid Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koole c.s. (35403, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van FvD, de VVD en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Vervolgens de motie 35403, letter H, de motie van het lid Vendrik c.s. over het rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Frentrop namens Forum voor Democratie.


De heer Frentrop (FvD):

Voorzitter. De fractie van Forum voor Democratie gaat tegen deze motie stemmen. Wij doen dat vanuit historisch besef, want deze motie is gericht tegen Polen en tegen Hongarije. Wij denken dat het aanzien van deze Kamer wordt geschaad als wij hier een motie aannemen met kritiek op deze twee landen. Juist deze twee landen hebben heel lang gezucht onder het juk van een communistische dictatuur. Ik denk dat het het aanzien van deze Kamer zeker schaadt, aangezien deze motie is opgesteld door de rechtsopvolger van de Communistische Partij Nederland, die altijd deze onderdrukking heeft gesteund. Daarom stemmen wij tegen deze motie.


De voorzitter:

Dank u wel, meneer Frentrop. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (35403, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, FvD, Fractie-Otten en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Ten slotte de motie 35403, letter J, de gewijzigde motie van het lid Schalk c.s. over VN-resoluties over de Tempelberg. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Faber van de PVV.


Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dank u, voorzitter. In de constatering is te lezen dat Jeruzalem de heilige stad is van drie monotheïstische religies. Dat zal dan ook slaan op de islam. Dat zien wij natuurlijk als ideologie. Dat wil ik toch even benadrukken. De PVV-fractie geeft er de voorkeur aan om tegen alle resoluties te stemmen waarin enkel verwezen wordt naar de Tempelberg met de Arabische naam Haram al-Sharif. Aangezien deze motie een stap is in de goede richting, zullen wij voor stemmen.


De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Wenst een van de overige leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schalk c.s. (35403, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FvD, de VVD, Fractie-Otten, de PvdA, de PVV en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, 50PLUS, de OSF, D66 en de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.