Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35.522)

- Overzicht aanhangige en nog te ontvangen wetsvoorstellen waarvan het gewenst is dat de Eerste Kamer deze voor 17 maart 2021 afhandelt

Brief van de minister en de staatssecretaris van EZK van 25 november 2020 (35570 XIII / 35570 XIX, A)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister en staatssecretaris van EZK van 25 november 2020 en staat in het bijzonder stil bij het daarin opgenomen verzoek het begrotingsvoorstel Nationaal Groeifonds (35570 XIX) voor het kerstreces af te ronden. Dit brengt de commissie tot het verzoek de heden (1 december 2020) door de ministers van Financiƫn en EZK aan beide Kamers gestuurde brief inzake het Nationaal Groeifonds (35570 XIX, 35570, B), zo spoedig mogelijk te doen toekomen aan de leden van de commissies EZK/LNV en Financiƫn. Deze commissies hebben op 24 november 2020 besloten het begrotingsvoorstel van het Nationaal Groeifonds gezamenlijk te behandelen. In verband hiermee zal de behandeling van het begrotingsvoorstel Nationaal Groeifonds op 8 december 2020 worden geagendeerd in een gecombineerde vergadering van genoemde commissies, zodat de commissieleden zich op basis van genoemde brieven een oordeel kunnen vormen omtrent (de motivering van) de spoedeisendheid van dit begrotingsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer