Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 december 2020
1.
35397

Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koole), PVV (Van Hattem) en ChristenUnie (Verkerk).

2.
35129

Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Doornhof), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole) en ChristenUnie (Verkerk). Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag en de nadere reactie van de regering uiterlijk 15 januari 2021, 16:00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 19 januari 2021. Het lid Schalk (SGP) vraagt daarbij wel aandacht voor de eventuele nieuwjaarsreceptie van de Koning, waarmee in het verleden steeds rekening is gehouden.

3.
35242

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem) en Nicolaï (PvdD).

4.
32411

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en ChristenUnie (Verkerk).

5.
35450 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (voorjaarsnota)

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

6.
29362, H

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over het Interbestuurlijk programma (IBP); Modernisering van de overheid

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2020 inzake het interbestuurlijk programma (IBP) (29362, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit het IBP op 1 juni 2021 opnieuw te agenderen.

7.
34453, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het voorgehangen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 november 2020 inzake Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, Q) wordt aangehouden tot 12 januari 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman