Stemming moties, ingediend bij de Algemene Financiële BeschouwingenVerslag van de vergadering van 24 november 2020 (2020/2021 nr. 11)

Aanvang: 13.33 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Algemene Financiële Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen,

te weten:

  • de motie-Sent c.s. over het niet meer koppelen van eigenstandige onderwerpen in wetsvoorstellen (35570, letter W);
  • de motie-Van Rooijen over een onafhankelijke beleidsanalyse bij complexe wetsvoorstellen (35570, letter X);
  • de motie-Van Rooijen over twee ministers van Financiën (35570, letter Y);
  • de gewijzigde motie-Otten c.s. over de hypotheekrenteaftrek (35403, letter M, was letter K).

(Zie vergadering van 17 november 2020.)


De voorzitter:

Ik had de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig zijn, al welkom geheten.

We stemmen over moties die vorige week tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen zijn ingediend.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik heb begrepen dat de heer Van Rooijen het woord wenst. Meneer Van Rooijen, graag bij de interruptiemicrofoon.


De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. De twee moties die ik vorige week heb ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen wil ik graag allebei aanhouden, dus zowel de motie over de onafhankelijke toets bij complexe wetsontwerpen als het onderzoek naar de noodzaak van twee — let wel, twee — ministers van Financiën.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen.

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn moties (35570, letters X en Y) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

We beginnen de stemmingen met motie 35570, letter W, de motie van het lid Sent c.s. over het niet meer koppelen van eigenstandige onderwerpen in wetsvoorstellen. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van Strien.


De heer Van Strien (PVV):

Dank u wel, voorzitter. In de drang om maar moties in te dienen heeft mevrouw Sent deze motie ten onrechte aan de Algemene Financiële Beschouwingen gekoppeld, in plaats van aan het Belastingplan. Dat is al een reden om tegen te stemmen. Maar de motie is bovendien hetzelfde als de eerder aangenomen motie-Hoekstra en dus overbodig. Wij zullen tegenstemmen.

Dan de gewijzigde motie-Otten. Het herstelfonds is gelukkig on hold gezet. Daarmee is deze motie op dit moment niet opportuun. Aan de hypotheekrente wensen wij op dit moment ook niet te morrelen. We zullen dus ook tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Wenst een van de andere leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we bij zitten en opstaan over de motie 35570, letter W, van het lid Sent c.s.

In stemming komt de motie-Sent c.s. (35570, letter W).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FvD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Ten slotte de stemming over 35403, letter M, de gewijzigde motie van het lid Otten c.s. over de hypotheekrenteaftrek. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

In stemming komt de gewijzigde motie-Otten c.s. (35403, letter M, was letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP en Fractie-Otten voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, FvD, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.