Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 24 november 2020
1. 35554

Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Atsma), GroenLinks en PvdA (Veldhoen en Vos), D66 (Pijlman), PVV (Van Kesteren), SP (Janssen) en ChristenUnie (Bikker). De commissievoorzitter brengt in herinnering dat ontbrekende inbrengen kunnen worden geleverd tot en met woensdag 25 november 2020 en dat ruwe inbrengen naar het ministerie worden doorgestuurd. De reactietermijn van de proef van het voorlopig verslag is eerder bepaald op vrijdagochtend 27 november 2020. De memorie van antwoord moet uiterlijk dezelfde vrijdagmiddag om 16:00 uur van de minister ontvangen zijn, zodat de commissie op 1 december 2020 de nadere procedure kan bespreken.

2. 35042 / 35453

Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster; Novelle Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster

De commissie stelt voor de wetsvoorstellen na het kerstreces plenair te behandelen.

3. 35352

Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 12 januari 2021 te houden. Tevens bespreekt zij op 1 december 2020 het verzoek van het lid Schalk (SGP) om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over aspecten van het wetsvoorstel te vragen.

4. Toezeggingen T02461 en T02912

Toezegging Scholen getroffen door de coronacrisis (35.050); Toezegging Wetsevaluatie (34.512)

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 17 november 2020 inzake deze toezeggingen (35570 VIII / 34512 / 35050, A) besluit de commissie dat toezegging T02461 open blijft staan en de einddatum op 1 januari 2023 wordt gezet. Toezegging T02912 blijft eveneens open staan en wordt op 1 december 2020 opnieuw geagendeerd, samen met de brief aan de Tweede Kamer (35300 VIII / 25295, nr. 188).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman