Deze verzamelwet past diverse wetten aan op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het gaat daarbij om het herstel van onjuiste verwijzingen en gebreken en om het intrekken van een uitgewerkte wet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 10 december 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 november 2020

titel

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet LNV 2021)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Het betreft de volgende wetten:

  • 1. 
   Algemene wet bestuursrecht
  • 2. 
   Omgevingswet
  • 3. 
   Plantgezondheidswet
  • 4. 
   Wet dieren
  • 5. 
   Wet milieubeheer
  • 6. 
   Wet natuurbescherming
  • 7. 
   Wet op de economische delicten
  • 8. 
   Wet rechtskracht Structuurschema groene ruimte
  • 9. 
   Wet wapens en munitie

Documenten