Mededelingen (o.a. verlenging van de vervaltermijnen van de aangehouden moties 35.300, AE en 35.302, J)Verslag van de vergadering van 17 november 2020 (2020/2021 nr. 10)

Aanvang: 13.32 uur

Status: gecorrigeerdBekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

"Te duur hebben wij onze vrijheid gekocht dan dat wij haar nu zouden misbruiken of verspillen."

Deze woorden sprak koningin Wilhelmina op 20 november 1945 tijdens de eerste verenigde vergadering der Staten-Generaal sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Vanwege de coronamaatregelen zullen wij vrijdag 20 november aanstaande niet in gezamenlijkheid stil kunnen staan bij deze bijzondere gelegenheid. Om die reden vertel ik u vandaag graag over initiatieven die zijn genomen om deze historische dag alsnog waardig te gedenken en 75 jaar vrijheid te vieren.

Samen met de Tweede Kamer en het Genootschap van Oud-Senatoren hebben wij, op advies van de Werkgroep 75 jaar bevrijding, onder leiding van onze collega de heer Ganzevoort, vier namen geadopteerd van het Holocaust Namenmonument dat momenteel in Amsterdam wordt gebouwd.

Alle mensen die in of op weg naar de concentratie- en vernietigingskampen om het leven zijn gekomen en waarvan geen graf bekend is, worden op het monument vermeld. Het gaat om meer dan 102.000 Nederlandse Joden en 220 Sinti en Roma. Onder hen zijn de Kamerleden Simon de la Bella en Alida de Jong en oud-Kamerleden Maup Mendels en Mozes Cohen.

Tevens is er een korte educatieve film gemaakt die verhaalt over de Staten-Generaal en de leden tijdens de oorlog en over de wederopbouw van het parlement in het eerste jaar na de bevrijding.

Vrijdag 20 november zullen wij met de film en de adoptie van de vier namen aandacht vragen voor het herstel van de parlementaire democratie, op die dag precies 75 jaar geleden. U krijgt deze week vanzelfsprekend bericht met daarin een link naar de film en informatie over het Namenmonument.

Dan gaan wij thans verder met de ingekomen stukken.

Ingekomen is een brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 10 november 2020 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer, houdende het advies om de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie d.d. 28 september 2020 inzake aanvullende artikel 100-inzet in de strijd tegen ISIS voor kennisgeving aan te nemen. De brief ligt in de zaal ter inzage.

Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met het advies van de commissie voor BDO heeft verenigd.

Tevens is ingekomen een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal houdende aanwijzing van de heer G. Wilders tot lid van de OVSE-Assemblee.

Ten aanzien van de overige ingekomen stukken het volgende.

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Aan de orde is het voorstel om de vervaltermijn van twee aangehouden moties met zes maanden te verlengen. Op grond van artikel 93, derde lid van het Reglement van Orde, zouden deze aangehouden moties vandaag van rechtswege vervallen. Het betreft:

  • de gewijzigde motie van het lid Van Rooijen c.s. over het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek (35300, letters AE);
  • de motie van het lid Van Rooijen over een tweede staatssecretaris van Financiën (35302, letter J).

(Hilariteit)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Kan de Kamer instemmen met het voorstel tot verlenging van de termijn van aanhouden? Dat is het geval. Wenst een van de leden aantekening? Dat is niet het geval.