35.403, F

Motie-Backer (D66) c.s. over onderzoek naar het profijt van het lidmaatschap van de Europese UnieIn deze motie spreekt de Kamer uit dat het inzicht naar kosten en baten van het EU-lidmaatschap geactualiseerd dient te worden en voortbouwend op de suggestie van de Algemene Rekenkamer, zich niet zou moeten beperken tot de zg. Netto-netto - discussie, maar worden verbreed en verdiept naar het profijt vanuit het brede welvaartsbegrip op het niveau van de Nederlandse burger, ondernemingen en opbrengsten voorde rijksbegroting.

Tevens wordt de regering verzocht om opdracht te geven aan een of meerdere wettelijke adviesorganen (ten minste CPB en CBS) om dit onderzoek op korte termijn te entameren en over de resultaten niet later dan 1 maart 2021 aan de Kamer te rapporteren.Kerngegevens

nummer 35.403, F
ingediend 3 november 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, VVD en PVV stemden tegen.
indiener(s) J.P. Backer (D66)
mede ondertekend door G. Gerbrandy (OSF)
H.P.M. Knapen (CDA)
R.A. Koole (PvdA)
C.P.M. Moonen (D66)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De commissie voor Europese Zaken (EUZA) bespreekt binnenkort de brief van de minister van BuZa over de uitvoering van de motie-Backer c.s. inzake een onderzoek naar EU-lidmaatschap (EK, P).Uitvoering