Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 27 oktober 2020
1.
35590

Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Nicolaï). De proef van het verslag wordt rondgestuurd met verkorte reactietermijn. Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 30 oktober 2020, 17:00 uur, acht de commissie het voorstel gereed voor plenaire afhandeling (debat en/of stemming, dan wel hamerstuk) op 3 november 2020. De commissie zal maandagmiddag in een extra vergadering bezien welke wijze van afhandeling gewenst is.

2.
35129

Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Doornhof), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), SP (Kox), ChristenUnie (Verkerk) en SGP (Schalk).

3.
35450 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

4.
Voortgang versterking en vernieuwing van de lokale democratie

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 oktober 2020 inzake voortgang versterking en vernieuwing van de lokale democratie (35570 VII, A) wordt aangehouden tot een volgende vergadering. In de brief is regelmatig sprake van stukken die alleen aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. De staf zal aan het ministerie het verzoek overbrengen dat de stukken ook naar de Eerste Kamer worden gestuurd.

5.
Werkgroepje "Tijdelijke regeling digitaal quorum"

De commissie constateert dat aan voortzetting van de werkgroep geen behoefte meer bestaat nu de Kamer heden een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum heeft aanvaard.

6.
Mededelingen en informatie

Het lid Koole (PvdA) constateert dat de vragen van de leden van de fracties van PvdA, PVV en PvdD over verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming decentrale overheden, gesteld op 28 september 2020, nog altijd niet beantwoord zijn. Dit ondanks een rappelbrief aan de minister van BZK. De commissie maakt haar ongenoegen hierover kenbaar en verzoekt de staf nogmaals bij het ministerie te informeren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman