35.604

Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemenDit wetsvoorstel verlengt in de Vreemdelingenwet 2000 de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken voor de identiteitsvaststelling. Hiermee wordt voorkomen dat deze bevoegdheid per 1 maart 2021 komt te vervallen en de verzamelde gegevens moeten worden vernietigd.

Met dit voorstel wordt deze bevoegdheid met vijf jaar verlengd en na drie jaar de noodzakelijkheid, de doeltreffendheid en de effecten van de bevoegdheid geevalueerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 14 januari 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 februari 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) heeft op 12 april 2022 inbreng geleverd voor een nader schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris van J&V over uniforme registratie van onregelmatigheden in de Wet biometrie vreemdelingenketen (EK, E).


Kerngegevens

ingediend

15 oktober 2020

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten