Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

-
Bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek (35334, V) en Subsidieregeling sanering varkenshouderij (35347, P)

Brief van de minister van LNV van 19 augustus 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit), mede namens de fracties van PvdA, SP en Partij voor de Dieren, en door de fractie van de PVV (Faber). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

-
T02824 - Kamer op de hoogte stellen van voortgang woningbouw in het westen

Brief van de minister van BZK van 7 september 2020 (35347 / 32847, Q)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02824 op voldaan te zetten, tenzij het niet in de vergadering aanwezige lid Pijlman (D66) laat weten de huidige status van deze toezegging ongewijzigd te willen laten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer