Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35.233)

-
Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven (toezegging T02831)

Brief van de minister van LNV van 20 juli 2020 (33037 / 35233, T)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), mede namens de fracties van SP en Partij voor de Dieren, en door de fractie van de SGP (Schalk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

-
Contouren toekomstig mestbeleid

Brief van de minister van LNV van 9 september 2020 over contouren toekomstig mestbeleid (EK 33.037 / 35.233, U)

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten en de toezegging T02830 op voldaan te zetten, tenzij het niet in de vergadering aanwezige lid Koole (PvdA) laat weten de huidige status van deze toezegging ongewijzigd te willen laten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer