35.553

Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake corona maatregelenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (35.300 VII) in verband met een tweede pakket maatregelen om gemeenten en provincies te compenseren voor de financiële gevolgen van de coronacrisis. Op de begroting worden middelen beschikbaar gesteld voor coronagerelateerde uitgaven in het kader van de verkiezingen, compensatie voor lokale culturele voorzieningen en compensatie voor lagere ontvangsten huurtoeslag. in de memorie van toelichting worden de maatregelen kort toegelicht. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de kamerbrief «Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden augustus 2020» (TK 35.420, 104).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 3 december 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake corona maatregelen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 september van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 september, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 september.


Documenten