35.544

Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2020 inzake coronamaatregelenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2020 (35.300 B) in verband met de budgettaire verwerking van een tweede pakket maatregelen om gemeenten en provincies te compenseren voor de financiële gevolgen van de coronacrisis. In dit wetsvoorstel zijn deze maatregelen opgenomen, voor zover de financiering direct via het gemeentefonds verloopt. in de memorie van toelichting worden de maatregelen kort toegelicht. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de kamerbrief «Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden augustus 2020» (TK 35.420, 104).


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 8 december 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari 2020.


Documenten