Verzoek tot interpellatie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van de motie-Kox c.s. over een noodmaatregel via een tijdelijke huurstop in de vrije sector en in de sociale sectorVerslag van de vergadering van 2 juni 2020 (2019/2020 nr. 29)

Aanvang: 13.31 uur
Status: gecorrigeerd


 • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ingekomen zijn twee beschikkingen van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 12 mei 2020:

 • één beschikking houdende de aanwijzing van de heer T.J.H. van den Nieuwenhuijzen tot lid van de NAVO-Parlementaire Assemblee in de plaats mevrouw L.I. Diks;
 • één beschikking houdende de aanwijzing van de heer T.J.H. van den Nieuwenhuijzen tot plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad in de plaats van mevrouw L.I. Diks.

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Voordat wij verdergaan met de agenda van vandaag, eerst nog enkele huishoudelijke mededelingen, met name voor de leden die vandaag voor het eerst in de Ridderzaal vergaderen.

 • Indien u zich beweegt door de Ridderzaal, verzoek ik u om veiligheidsredenen nadrukkelijk om minimaal 1,5 meter afstand te houden tot uw collega's, ook bij het in- en uitlopen.
 • Tijdens debatten is het voor de woordvoerders van de zes fracties die schuin achter de bewindspersonen zitten, mogelijk een andere plek in de zaal te zoeken, waarbij zij een beter zicht hebben.
 • Er is één aparte interruptiemicrofoon, waarbij de leden zowel richting de spreker als richting de bewindspersoon kunnen spreken. Die interruptiemicrofoon staat hier.
 • Deze microfoon kunt u zelf bedienen door het voetpedaal in te drukken, nadat ik u het woord heb gegeven.
 • Ook is het niet nodig de microfoon in hoogte te verstellen, omdat hij zodanig is afgesteld dat iedereen goed hoorbaar is. U hoeft de microfoon dus in het geheel niet aan te raken; het voetpedaal wel. Dat geldt ook voor de microfoon op het spreekgestoelte dat hier staat; die hoeft u ook niet aan te raken.
 • Verder wijs ik de leden erop dat de tijdklok die normaal gesproken te zien is op het spreekgestoelte, nu is geplaatst voor de regeringstafel. Ik verzoek u die in de gaten te houden tijdens uw woordvoering.
 • Ik verzoek de Kamerleden om, wanneer zij het spreekgestoelte gebruiken, voldoende afstand te houden tot de Kamerbewaarder. De Kamerbewaarder draagt handschoenen en reinigt het spreekgestoelte na iedere spreker.
 • Tot slot meld ik u dat het belsignaal voor schorsingen en hervattingen te horen zal zijn in het Kamergebouw. In het gebouw van de Ridderzaal is de bel niet te horen.

De heer Kox heeft mij conform artikel 139, eerste lid, van het Reglement van Orde gemeld de Kamer om verlof te willen vragen voor het houden van een interpellatie. Ik geef het woord aan de heer Kox voor een korte toelichting bij de interruptiemicrofoon.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kox (SP):

Voorzitter, dank u wel. Na een vooraankondiging in het College van Senioren vorige week, mede namens een groot aantal andere fracties, over het voornemen om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te interpelleren over de uitvoering van de motie die hier op 21 april aangenomen werd over een noodmaatregel via een tijdelijke huurstop in de vrije sector en in de sociale sector, wil ik, nadat we nadere antwoorden hebben gekregen van de minister, de Kamer nu ook formeel om deze interpellatie verzoeken. Ook daarover heb ik overleg gepleegd met een groot aantal fracties, dus ik hoop dat de Kamer dit verzoek wil toestaan.

Dank u wel.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel. Ik kijk even rond: is er voldoende steun in de Kamer voor dit interpellatieverzoek? Wenst een van de leden het woord hierover, of mag ik zo constateren dat er voldoende steun is? Is er een van de leden die zich verzet tegen deze conclusie? Dat is niet het geval.

Ik constateer dat er voldoende steun is voor het houden van een interpellatiedebat. Wenst een van de leden stemming over dit verzoek? Dat is niet het geval.

Dan stel ik vast dat de Kamer verlof heeft gegeven om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te interpelleren. Ik stel voor de interpellatie vandaag aan het einde van de middag te houden, direct na de behandeling van het wetsvoorstel over de wijziging van de begroting Justitie en Veiligheid 2019, met in eerste termijn een spreektijd van vijf minuten voor de interpellant en in tweede termijn een spreektijd van twee minuten voor de interpellant en alle andere sprekers die het woord wensen.

Verder heeft de heer Kox zijn interpellatievragen reeds aan mij doen toekomen. Deze zijn verspreid onder de leden.