Stemming Derde incidentele suppletoire begroting LNV inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstofVerslag van de vergadering van 7 juli 2020 (2019/2020 nr. 36)

Aanvang: 22.43 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Derde incidentele suppletoire begroting LNV inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof) (35452).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van FvD, Fractie-Otten en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.


Dan de stemming over de motie 35452, letter C, van het lid Kluit c.s. over het inzetten van afgeven COVID-19-garanties en kredieten ten behoeve van stimuleren van investeringen in duurzaamheidsmaatregelen.

Ik heb begrepen dat mevrouw Kluit een punt van orde heeft in verband met deze stemming. Ik geef het woord aan mevrouw Kluit voor een korte toelichting bij de interruptiemicrofoon.

Mevrouw Kluit (GroenLinks):

Ik zou deze motie graag willen aanhouden.

De voorzitter:

Dank u, mevrouw Kluit.

Op verzoek van mevrouw Kluit stel ik voor haar motie (35452, letter C) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan komen we nu bij de stemming over het wetsvoorstel 35409, Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II. De heer Gerbrandy heeft vanmiddag tijdens het debat het ordevoorstel gedaan om de stemming over dit wetsvoorstel aan te houden tot na het zomerreces. Ik geef het woord aan de heer Gerbrandy voor een korte toelichting bij de interruptiemicrofoon.

De heer Gerbrandy (OSF):

Dank u, voorzitter. Vanmiddag in de discussie is ons en mij duidelijk geworden dat deze wet, die klein en technisch lijkt, hele grote consequenties kan hebben. Dat heeft met name betrekking op de verhuurderheffing. Het rapport van het ministerie en van Aedes over de verhuurderheffing is afgelopen vrijdag verstuurd. Daarin worden hele interessante conclusies getrokken. De minister wil heel graag met ons in debat over dat rapport. Zoals bekend, gaat dat met name ook over de verhuurderheffing. Ik heb nog een motie over de verhuurderheffing in deze Kamer op de plank liggen. Die wil ik dan ook naar voren brengen. Het lijkt mij nu dus niet opportuun om over dit onderwerp te stemmen, terwijl het klein lijkt maar heel groot kan zijn. Dat past beter in die discussie.

De voorzitter:

Ik begrijp dat u nu het ordevoorstel naar voren brengt om de stemming over het wetsvoorstel 35409 aan te houden. Ik vraag of iemand daar het woord over wil voeren of dat we meteen over dit ordevoorstel gaan stemmen. Ik constateer dat niemand hier het woord over wil voeren. Dan gaan we stemmen over dit ordevoorstel.

De heer Gerbrandy (OSF):

Mag ik vragen wat de verschillende partijen daarvan vinden, over het wel of niet in stemming brengen van het wetsvoorstel?

De voorzitter:

Ik heb al gevraagd of iemand het woord wil voeren. Daar heeft niemand gebruik van gemaakt. Dus wij gaan nu stemmen over het ordevoorstel. Conform het Reglement van Orde doen we dat ook meteen.