Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 30 juni 2020
1. 35451

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 7 juli 2020, gezamenlijk met de Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35438).

2. 35438

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie

Ten aanzien van dit wetsvoorstel heeft de commissie reeds op 23 juni 2020 eindverslag (35438, D) uitgebracht. De commissie bespreekt het verslag schriftelijk overleg (35438, E) en stelt naar aanleiding daarvan voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 7 juli 2020, gezamenlijk met de Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35451). De commissie verzoekt bij dit debat ook de aanwezigheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

3. 35452

Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof

De commissie bespreekt de nota naar aanleiding van het verslag en stelt voor dit wetsvoorstel plenair te behandelen op 7 juli 2020.

4. Europese Klimaatwet

Verslag schriftelijk overleg (35448, G)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Faber). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5. BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

Verslag nader schriftelijk overleg (35377, E)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Faber). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6. Steun individuele bedrijven

Brief van de ministers van EZK en Financiën van 17 juni 2020 (35420, I)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van FVD (Van der Linden) en door Fractie-Otten (Otten). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7. Toezegging T02825 - Informeren over aanmeldingen voor warme sanering varkenshouderij

Brief van de minister van LNV van 18 juni 2020 (35347, O)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt gezamenlijk geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Crone), SP (Gerkens) en de Partij voor de Dieren (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

De commissie besluit de toezegging T02825 op voldaan te zetten.

8. Overzicht brieven die zijn betrokken bij het MO met de minister van EZK inzake klimaatakkoord en Green Deal

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 7 juli 2020 en het verslag van het mondeling overleg met minister Wiebes van 23 juni 2020 erbij te agenderen.

De commissie besluit in het vervolg bij mondelinge overleggen van tevoren het gewenste format en de thema's te bespreken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer