Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 16 juni 2020
1. 35361

Wijzing Mediawet 2008 inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in een veranderende marktsituatie

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 30 juni 2020 te houden.

2. 35042

Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 30 juni 2020 te houden.

3. 35453

Novelle Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 30 juni 2020 te houden.

4. 35441

Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

5. 35063

Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (De Blécourt-Wouterse). De commissie stelt op grond van artikel 66 RvO de reactietermijn voor het voorlopig verslag op een dag. Haar streven is de behandeling van het wetsvoorstel nog voor het zomerreces af te ronden.

6. Rondvraag

Het lid Vos (PvdA) verzoekt een eventueel plenair debat over wetsvoorstel 35063 op een dinsdag te houden en niet op een maandagavond of woensdag.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman