Stemming motie-Kox c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector (35431, letter H)Verslag van de vergadering van 9 juni 2020 (2019/2020 nr. 30)

Aanvang: 13.35 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Uitvoering motie-Kox c.s.

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Kox over de uitvoering van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector,

te weten:

  • de motie-Kox c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector (35431, letter H).

(Zie vergadering van 2 juni 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals welkom in de Eerste Kamer. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik heb begrepen dat de heer Kox een punt van orde heeft met betrekking tot de stemming over de motie die vorige week is ingediend tijdens het interpellatiedebat over een tijdelijke huurstop. Ik geef het woord aan de heer Kox voor een korte toelichting bij de interruptiemicrofoon.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kox (SP):

Voorzitter. De minister heeft tijdens het debat gevraagd om de motie aan te houden. Dat lijkt me geen goede zaak, dus ik stel voor dat de motie in stemming komt. Het lijkt me, gezien het dictum van de motie, alleszins in de rede liggen dat we, mocht de motie aangenomen worden, op zeer korte termijn van de regering vernemen hoe ze met het dictum van de motie wenst om te gaan. Het zou goed zijn als dat verzoek nadrukkelijk onder de aandacht van de regering wordt gebracht. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kox. Dan zal ik dit deel van de Handelingen doorgeleiden naar de regering. Dat is het voorstel van de heer Kox.

Dan beginnen we met de stemming over de motie 35431, letter H, de motie-Kox cum suis over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De voorzitter:

De heer Pijlman, namens de fractie van D66. Wilt u dat doen bij de interruptiemicrofoon, alstublieft? In verband met de wasbeurten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Pijlman (D66):

Dank u wel, voorzitter. Wij hadden gehoopt dat de motie zou worden aangehouden. Het komt niet vaak voor dat een motie een gat schiet van 400 miljoen in de begroting van de corporaties. Deze motie brengt daarbij ook nog de bouw van 20.000 duurzame woningen in gevaar. En zij is veel te algemeen gesteld. Waarom zouden bijvoorbeeld scheefwoners en mensen die met drie keer modaal in de vrije sector wonen, moeten worden ontzien, zoals de motie vraagt? De motie is ook niet nodig. Het kabinet is de SP denk ik zeer tegemoetgekomen met maatregelen, bijvoorbeeld dat niemand wordt uitgezet vanwege het coronavirus en geen huurverhogingen boven de inflatie. Het wetsvoorstel tijdelijke huurstop is ingediend. Er komt een meldpunt voor huurders. En — dat is een toezegging van vorige week — in augustus komt er een nadere herbezinning of dit nog verder nodig zal zijn. Dus er is alle reden om de motie aan te houden. Nu de SP dat niet doet, stemmen wij uiteraard tegen.

De voorzitter:

Kleine correctie: u bedoelde waarschijnlijk niet de SP, maar de indieners van de motie, die al dan niet door de minister tegemoet zijn gekomen. Anders zouden we sommigen tekortdoen. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring over deze motie af te leggen? De heer Schalk.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk (SGP):

Dank u wel, voorzitter. De motie staat in een bepaalde korte geschiedenis. De eerste motie-Kox — zo zal ik het maar even zeggen — heeft mijn fractie destijds niet ondertekend, maar wel ondersteund, met een eigen duiding van het dictum, waarbij ik de minister opriep de ruimte te gebruiken die zij heeft. De tweede motie heeft mijn fractie opnieuw niet ondertekend. Die motie vraagt in feite om uitvoering door middel van een generieke maatregel. Dat kan echter niet de bedoeling zijn, gezien het feit dat de ondersteuning gericht moet zijn op degenen die het echt nodig hebben. Daarom heb ik gevraagd of de minister op een rijtje wilde zetten welke ruimte zij heeft om maatwerk te leveren en welke maatregelen zij nog kan nemen. Ik zie dat mijn oproep om te komen tot generiek maatwerk in de komende periode door de regering wordt opgepakt. Dat betekent dat mijn fractie deze motie nu niet zal steunen. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Wenst een van de overige leden nog een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Kox c.s. (35431, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van FvD, GroenLinks, de SP, de PvdD, de PVV, de OSF, de PvdA en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, de ChristenUnie en D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.