Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35.431)

-
35431, D / 35431, H

Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Motie-Kox (SP) c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De commissie besluit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over generieke en specifieke maatregelen voor betaalbaar huren (35431, I) opnieuw te agenderen zodra de reactie van de minister op de moties-Kox c.s. (35431, D / 35431, H) is ontvangen. Motie 35431, D is niet uitgevoerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman