Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 mei 2020
1. 35153

Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2. 35328

Beperken van vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3. 35292

Implementatie richtlijn energie-efficiëntie

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 2 juni 2020, bij voorkeur op dezelfde dag als de behandeling van het wetsvoorstel Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (35283).

4. 35283

Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 2 juni 2020, bij voorkeur op dezelfde dag als de behandeling van het wetsvoorstel Implementatie energie-efficiëntie (35292).

5. Europese Klimaatwet

De commissie bespreekt de wens van een aantal fracties om over enkele onderdelen van het voorstel voor een Europese Klimaatwet (COM(2020)80) een met redenen omkleed advies aan de Europese Commissie uit te brengen ten aanzien van de naleving van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Het plenaire stemgewicht van deze fracties in aanmerking nemend, stelt de commissievoorzitter vast dat het aannemelijk is dat er voldoende steun bestaat dit voornemen te realiseren. Het eventueel uitbrengen van een dergelijk advies laat onverlet de al eerder door de commissie besloten acties om zowel schriftelijk (19 mei 2020) als mondeling (23 juni 2020) overleg te voeren met de regering over dit voorstel en tevens inbreng te leveren voor overleg met de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog (19 mei 2020).

Gelet op de gevoerde gedachtewisseling verzoekt de commissie op basis van inbreng van de fracties van VVD (Van Ballekom), CDA (Atsma) en SGP (Schalk) een conceptbrief aan de Europese Commissie op te stellen en dit concept – zo mogelijk nog deze week – per e-mail voor te leggen aan de commissie. Voorts besluit zij deze conceptbrief op 19 mei 2020 ter vaststelling te agenderen in een commissievergadering, die voorafgaand aan de plenaire vergadering zal plaatsvinden.

Indien de commissie op 19 mei 2020 in meerderheid met de conceptbrief kan instemmen, dan zal de commissievoorzitter deze zo spoedig mogelijk via een aanbiedingsbrief doorgeleiden naar de Voorzitter van de Kamer, teneinde plenaire behandeling van het verzoek van de commissie nog diezelfde dag mogelijk te maken; een behandeling – zo nodig – af te ronden met een stemming.

Een aanzienlijk deel van de commissie overweegt nog of het wenselijk is voorafgaand aan de eventuele plenaire behandeling de opvattingen van de regering te vernemen ten aanzien van de onderwerpen opgenomen in het mogelijk uit te brengen gemotiveerd advies.

6. Investeringsplan voor de Europese Green Deal

Verslag schriftelijk overleg (35404, C)

De commissie besluit geen inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren, maar dit verslag van schriftelijk overleg te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van EZK over de uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal op 23 juni 2020 (zie punt 7).

7. Mondeling overleg met de minister van EZK

De commissie stelt vast het mondeling overleg met de minister van EZK over de uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal te houden op 23 juni 2020 van 16:00-17:30 uur.

8. Informatie over quota in de visserij

Verslag schriftelijk overleg (21501-32, B)

De commissie besluit, op verzoek van het lid Van der Linden (FVD), dit agendapunt aan te houden tot 19 mei 2020.

9. Voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak

Brief met bijlagen 24 april 2020 (35334, P)

De commissie besluit de behandeling van deze brief in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens deze brief opnieuw te agenderen.

10. Aanbieden vereffeningsverslag van het voormalige Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG)

Brief van de minister van LNV van 24 april 2020 (33910, R)

De commissie neemt de brief van de minister van LNV voor kennisgeving aan.

11. Bijdrage van de Staat aan de continuïteit van Royal IHC

Brief van de minister van EZK en de staatssecretaris van Financiën van 1 mei 2020 (nog niet gepubliceerd)

De commissie besluit om de Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35451) af te wachten en deze brief bij de behandeling van dit wetsvoorstel te betrekken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer