Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 3 maart 2020
1. 35195

Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 10 maart 2020.

2. 35104

Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 31 maart 2020 plenair te behandelen, met 7 april 2020 als terugvaloptie.

3. 35050

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 31 maart 2020 plenair te behandelen, met 7 april 2020 als terugvaloptie.

4. 35102

Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PvdA (Sent), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk).

5. Toezeggingen T02223, T02224 en T02372

Toezegging Overnemen Motie Ten Hoeve in wetsvoorstel regionale publieke omroepen(34.459); Toezegging Redactionele onafhankelijkheid regionale omroep (34.264); Toezegging Positie Omrop Fryslân (34.264)

De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 21 februari 2020 inzake niet-indiening regiowetsvoorstel (34264/34459, AH) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02223, T02224 en T02372 als (materieel) voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman