Beëdiging van de heer O.J. HermansVerslag van de vergadering van 18 februari 2020 (2019/2020 nr. 21)

Aanvang: 13.32 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de beëdiging van de heer O.J. Hermans.

De voorzitter:

Aan de orde is de installatie van de heer O.J. Hermans.

Ik deel aan de Kamer mede dat door mij zijn benoemd tot lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van het benoemde lid der Kamer, de heer O.J. Hermans: de heer Schalk als voorzitter, mevrouw Prins-Modderaar en de heer R.A. Koole.

Ik deel aan de Kamer mede dat de ingekomen missives van de voorzitter van het centraal stembureau en de geloofsbrief van de heer O.J. Hermans inmiddels in handen zijn gesteld van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief.

Het is mij gebleken dat de commissie haar taak reeds heeft verricht.

Ik geef derhalve het woord aan de heer Schalk, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van de heer O.J. Hermans, tot het uitbrengen van rapport.

De heer Schalk, voorzitter der commissie:

Dank u wel, voorzitter. De commissie welke de geloofsbrief van het benoemde lid van de Kamer, de heer O.J. Hermans, heeft onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrief en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde bescheiden in orde zijn bevonden.

Het rapport van de commissie is neergelegd ter Griffie ter inzage voor de leden.

De commissie adviseert de Kamer om de heer Hermans als lid van de Kamer toe te laten.

Dank u wel.

De voorzitter:

Ik dank de heer Schalk voor het uitbrengen van rapport en de commissie voor het verrichten van haar taak.

Ik stel aan de Kamer voor het advies van de commissie te volgen en het volledige rapport in de Handelingen te doen opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze editie.)

De voorzitter:

Ik verzoek de Griffier de heer O.J. Hermans binnen te leiden.

Nadat de heer Hermans door de Griffier is binnengeleid, legt hij in handen van de Voorzitter de bij de wet voorgeschreven eden af.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken voor een moment van felicitaties. Ik verzoek de heer Hermans zich voor het rostrum op te stellen, zodat alle overige collega's u kunnen feliciteren, waarbij ik u als Voorzitter graag als eerste feliciteer.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.