35.397

Initiatiefvoorstel-Chris Simons en Inge van Dijk Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsledenDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Chris Simons (VVD) en Inge van Dijk (CDA) wijzigt de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies.

Een gemeenteraad kan raadscommissies instellen die besluitvorming van de raad kunnen voorbereiden en met het college of de burgemeester kunnen overleggen. Dit is geregeld in artikel 82, eerste lid van de Gemeentewet. Ingevolge het vierde lid van dat artikel is een lid van de raad voorzitter van een raadscommissie. Dit wetsvoorstel strekt ertoe die verplichting te schrappen, waardoor de gemeenteraad de mogelijkheid krijgt om ook niet-raadsleden te benoemen tot voorzitter van een raadscommissie.

Voor voorzitters van provinciale statencommissies is hetzelfde bepaald als voor voorzitters van raadscommissies. Daarom strekt het wetsvoorstel ook tot het laten vervallen van die verplichting. Omdat de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba de systematiek van de Gemeentewet volgt, heeft het wetsvoorstel ook betrekking op de de openbare lichamen van deze eilanden. Het wetsvoorstel heeft geen betrekking op waterschappen, omdat waterschappen een ander bestuursmodel hebben.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 3 november 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga.

Tegen: PVV, SP en PvdD.

De plenaire behandeling (eerste termijn van de kant van de Kamer) van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 23 maart 2021.

De voortzetting van de plenaire behandeling, die voorzien was voor 30 maart 2021, is op verzoek van de toenmalige initiatiefnemers van 29 maart 2021 (EK, E) aangehouden.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 16 mei 2023 vernomen dat de initiatiefnemers voornemens zijn de Tweede Kamer voor te stellen het wetsvoorstel in te trekken. De commissie besloot de officiële berichtgeving hieromtrent af te wachten en spreekt de wens uit dat deze spoedig zal mogen worden ontvangen.

De commissie had op 4 april 2023 de Kamervoorzitter voorgesteld de voortzetting van het debat te plannen ná 18 april 2023, maar uiterlijk 30 mei 2023. Plenaire afhandeling vóór de Kamerwisseling van juni 2023 was gewenst, omdat leden van de Kamer in het verleden reeds het woord hebben gevoerd in eerste termijn.

De commissie had op 20 december 2022 de Voorzitter van de Eerste Kamer voorgesteld de plenaire behandeling zo spoedig mogelijk na 1 maart 2023 voort te zetten.

De Kamervoorzitter heeft bij brief van 21 februari 2023 de Voorzitter van de Tweede Kamer gevraagd de Eerste Kamer te informeren over de opvolging van de verdediging van het voorstel. De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft bij brief van 30 maart 2023 laten weten dat de Tweede Kamer heeft besloten dat de leden Chris Simons en Inge van Dijk de plaats innemen van de oorspronkelijke initiatiefnemers van het voorstel, de voormalige Tweede Kamerleden Van den Bosch (VVD) en Van der Molen (CDA).

Van dit schriftelijk overleg tussen beide Kamervoorzitters heeft de commissie op 31 maart 2023 een verslag (EK, F) uitgebracht.


Kerngegevens

ingediend

18 februari 2020

titel

Voorstel van wet van de leden Chris Simons en Inge van Dijk tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten