Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 februari 2020
1. 35063

Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse) en PvdA (Sent).

2. 35102

Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 3 maart 2020. Het lid Ganzevoort (GroenLinks) wijst op de samenhang die zijn fractie ziet tussen dit wetsvoorstel en het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen (35050).

3. 35310

Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Inbreng voor het nader voorlopig verslag kan desgewenst geleverd worden op 18 februari 2020.

4. COM(2020)32

Voorstel voor een besluit van de Raad tot verlenging overeenkomst voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Oekraïne.

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van OCW wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren).

5. Mededelingen en informatie

De commissievoorzitter meldt dat het lid Nooren (PvdA) en zij nog werken aan een concept-voorlichtingsaanvraag bij de Afdeling advisering van de Raad van State inzake het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid (35282). Er wordt naar gestreefd het concept gereed te hebben voor bespreking in de vergadering van 18 februari aanstaande.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman