Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 4 februari 2020
1. 35282

Wet taal en toegankelijkheid

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden. Zij ziet aanleiding om de Kamer voorlichting te laten vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Het lid Nooren (PvdA) stelt samen met de voorzitter een concept-voorlichtingsverzoek op, ter bespreking in de commissievergadering van 11 februari 2020. De commissie zal de minister van OCW een brief sturen met een verzoek om een geconsolideerde wetstekst.

2. 35289

Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).

3. 35050

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PvdA (Sent) en PVV (Van Kesteren).

4. Mededelingen en informatie

Het lid Van Kesteren (PVV) wenst vragen te stellen over de geannoteerde agenda van de OJCS-Raad (onderwijs) van 20 februari aanstaande. De commissie besluit op 11 februari 2020 gelegenheid voor inbreng voor schriftelijk overleg te geven.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman