Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 januari 2020
1. Europese Green Deal

Inbreng voor politieke dialoog met de Europese Commissie wordt geleverd door de leden Van der Linden (FVD) en Teunissen (PvdD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2. Investeringsplan voor de Europese Green Deal

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden, in afwachting van het BNC-fiche van de regering over deze voorstellen.

3. Start Invest-NL

Brief van de minister van EZK van 16 januari 2020 (35123, L)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 16 januari 2020 aan te houden tot de toezeggingen uit het debat naar aanleiding van de Machtigingswet Invest-NL zijn vastgesteld.

4. Invest International

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 december 2019 (28165, S)

De commissie besluit de brief van de minister voor BHO van 20 december 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

5. Informatie over quota in de visserij

Brief van de minister van LNV van 13 december 2019 (21501-32, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid van der Linden (FVD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer