Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 januari 2020
1. Voortgang Aanpak Stikstofproblematiek

Brief - met drie bijlagen - van de minister van LNV van 16 december 2019 (35334, G)

De commissie besluit de brieven van de minister van LNV over de voortgang van de aanpak stikstofproblematiek, 32670, C; 32670, D; 32670, E en 35334, G, voor kennisgeving aan te nemen. De commissie heeft deze brieven reeds betrokken bij het debat inzake Spoedwet aanpak stikstof dat plaatsvond op 17 december 2019.

2. Tussentijds advies ‘Bemesten en beweiden in 2020’ van het Adviescollege Stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 19 december 2019 (35334, J)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 19 december 2019 opnieuw te agenderen zodra zij de nadere appreciatie op het advies heeft ontvangen.

3. Europese Green Deal

De commissie besluit, op verzoek van de leden Van der Linden (FVD) en Teunissen (PvdD), op 21 januari 2020 inbreng te leveren voor een politiek dialoog met de Europese Commissie.

De commissie besluit tevens in maart 2020 een mondeling overleg met de minister van EZK te houden over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en daarbij de, nog te ontvangen, kabinetsappreciatie van de Green Deal te betrekken.

4. Overdracht Energieakkoord naar Klimaatakkoord

Brief van de minister van EZK van 20 december 2019 (32813, M)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 20 december 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

5. Informatie over quota in de visserij

Brief van de minister van LNV van 13 december 2019 (21501-32, A)

Op verzoek van het lid Van der Linden (FVD) besluit de commissie op 21 januari 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

6. Mededelingen en informatie

Het lid Saskia Kluit (GroenLinks) meldt zich aan voor de ICM in het Europees Parlement inzake "Driving the food and farming transition - what type of CAP to overcome future challenges?" op 15 april 2020.

De commissie besluit de brief van de minister voor BHO inzake de stand van zaken betreffende de oprichting van Invest International (28165, S), die op 14 januari 2020 was geagendeerd bij de commissie BDO, op 21 januari 2020 ook bij de commissie EZK/LNV ter bespreking te agenderen. Dit in verband met de eerdere betrokkenheid van de commissie EZK/LNV bij de oprichting van InvestNL (35123).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer