Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 januari 2020
1. 35268

Verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2. 35063

Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

De commissie besluit de procedure aan te houden totdat het gewijzigd voorstel van wet beschikbaar is.

3. 35282

Wet taal en toegankelijkheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 4 februari 2020 te houden.

4. 35310

Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en D66 (Backer).

5. 35104

Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Sent).

6. Toezegging T02714

Toezegging Subsidiëring van groene monumenten (34.556)

De commissie besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot 28 januari 2020 teneinde te kunnen bezien welke actie de Tweede Kamer gaat ondernemen.

7. Toezegging T02336

Toezegging Monitoren opleidingscommissies (34.251)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2019 inzake momentopname functioneren opleidingscommissies (34251, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02336 wordt als voldaan aangemerkt.

8. Toezeggingen T02223, T02224 en T02372

Toezegging Overnemen Motie Ten Hoeve in wetsvoorstel regionale publieke omroepen(34.459); Toezegging Redactionele onafhankelijkheid regionale omroep (34.264); Toezegging Positie Omrop Fryslân (34.264)

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 19 december 2019 inzake voornemen tot niet-indiening wetsvoorstel regionale publieke omroep (34264 / 34459, AG) besluit de commissie op 21 januari 2020 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg over deze brief. De toezeggingen T02223, T02224 en T02372 blijven voorlopig open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman