Stemming Implementatie zesde actieprogramma NitraatrichtlijnVerslag van de vergadering van 17 december 2019 (2019/2020 nr. 14)

Aanvang: 20.01 uur
Status: gerectificeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35233).

(Zie vergadering van 16 december 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over de motie 35233, letter E, de motie van het lid Kluit c.s. over het uitwerken van meerdere beleidsopties die uitgaan van afbouw van de derogaties. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Meneer Pijlman, u mag het geclusterd doen. Het hoeft niet, maar het mag wel.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Pijlman (D66):

Dank u wel, voorzitter. Ik doe het geclusterd, inderdaad. Bij ons is het uitgangspunt dat wij moties die eerder in de Tweede Kamer aan de orde zijn geweest, waar het politieke primaat ook is, niet zullen steunen. Ik geef alleen aan welke moties we wel zullen steunen.

Dat is de motie-Kluit met letter E, over het uitwerken van meerdere beleidsopties die uitgaan van afbouw van derogatie. Dat lijkt ons een heel verstandige motie.

In het blokje over onderwijs zullen wij de motie-Vendrik met letter D steunen, die nieuwe en structurele investeringen voor de volgende kabinetsperiode aanbeveelt. Die motie zullen wij ondersteunen.

Over de stikstofproblematiek steunen wij uiteraard de motie met letter K en de motie-Van Rooijen met letter L, die in onze samenstelling een buitengewoon toekomstgerichte motie is. Die zullen we uiteraard ook steunen.

De motie-Schalk met letter M lijkt ons alleen maar heel erg verstandig, dus die zullen wij ook steunen.

De andere zullen wij niet steunen.

De voorzitter:

Dank u. Wilt u ook over het wetsvoorstel een stemverklaring geven?

De heer Pijlman (D66):

Het zal helder zijn dat wij dat steunen.

De voorzitter:

Ik was even abuis. Ik heb het wetsvoorstel 35233 overgeslagen. Dat komt uiteraard eerst in stemming.

Ik heet de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

We stemmen dus eerst over wetsvoorstel 35233, Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.