Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 10 december 2019
1.
35.300 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
35.000 IV / CXIX, N

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van maatregelen met betrekking tot een ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

De commissie, met uitzondering van de leden van de fractie van de PVV, stelt een brief aan de regering vast met vragen over de eerste voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (35.000 IV / CXIX, N). De commissie verzoekt beantwoording van de brief uiterlijk 17 januari 2020, 12.00 uur.

3.
34.877, J

De commissie besluit de vierde voortgangsrapportage Sint Eustatius d.d. 5 december 2019 (34.877, J) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02532 als openstaand te blijven beschouwen.

4.
Mededelingen en informatie

Het lid Dittrich maakt melding van de sluiting van het eerste huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht op Sint Eustatius.
De commissievoorzitter meldt dat hij is gevraagd te spreken tijdens het symposium georganiseerd door de Raad van State over 65 jaar Statuut voor het Koninkrijk.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman