Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 3 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35.233)

-
Behandeling wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (6e actieprogramma Nitraatrichtlijn) en Spoedwet aanpak stikstof

Brief van 22 november 2019 (35347/35233, A)

Naar aanleiding van de brief van 22 november 2019 en de recente briefwisseling inzake herprioritering van enkele wetsvoorstellen (35233, A), besluit de commissie zich te willen inspannen het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (35233) - zo mogelijk - vóór het kerstreces af te ronden.
Over eventuele afronding van het wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof (35347) vóór het kerstreces zal de commissie zich op 10 december 2019 opnieuw beraden. Enkele fracties zijn bereid kort na afronding van de behandeling in de Tweede Kamer inbreng te leveren in het kader van de schriftelijke behandeling. Zodra dat mogelijk is zal de griffie de leden van de commissie per mail informeren over afhandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

-
35233

Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

De commissie besluit uiterlijk maandagochtend 9 december 2019, 08:00 uur, per mail inbreng te leveren voor verslag. De griffie zal op basis van deze inbreng een proefversie van het verslag opstellen. Vervolgens zal het conceptverslag op 10 december 2019 ter vaststelling worden geagendeerd. Het ministerie zal worden verzocht de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 13 december 2019, 16:00 uur aan de Kamer te doen toekomen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer