Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 26 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35.233)

-
Verzoek tot spoedige behandeling van de Spoedwet aanpak stikstof en het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (6e actieprogramma Nitraatrichtlijn)

Brief van de minister van LNV van 22 november 2019

De commissie verzoekt om onderlinge afstemming tussen met name de minister van LNV en de minister voor M&W, teneinde - zo mogelijk - te komen tot een afgewogen (her)prioritering van alle wetsvoorstellen, vallend onder deze bewindspersonen, waarvoor is verzocht om afhandeling vóór het komende kerstreces.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer