Stemming motie Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wettenVerslag van de vergadering van 12 november 2019 (2019/2020 nr. 6)

Aanvang: 14.07 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen,

te weten:

  • de motie-Kox c.s. over onderzoek naar een goede infrastructuur voor voldoende beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking (34956, letter G).

(Zie vergadering van 5 november 2019.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Gaat u gang, meneer Wever.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Wever (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Decentraliseren is in onze ogen loslaten; loslaten en vertrouwen. Decentraliseren is misschien wel loslaten in vertrouwen. In 2015 hebben we een gigantische operatie in het leven geroepen, namelijk de transitie in het kader van het sociaal domein. Daarbij hebben we de verantwoordelijkheid voor onder andere bijstand en sociale werkvoorziening bij de gemeenten neergelegd in het kader van de Participatiewet. Dat betekent dat we die verantwoordelijkheid daar neergelegd hebben. In onze ogen betekent dit dat we dat vertrouwen niet van bovenaf moeten gaan beschouwen of een nader onderzoek moeten gaan doen naar de structuur. Daarom stemmen wij tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Wever. Nog andere stemverklaringen bij deze motie-Kox c.s.? Dat is niet het geval. Dan stemmen wij bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Kox c.s. (34956, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP, D66, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is aangenomen.