Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 november 2019
1. 35050

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Pijlman), PvdA (Sent), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk).

2. 34035 / Toezegging T02722

Toezegging Stand van zaken kwaliteitsafspraken en betrokkenheid medezeggenschap (35.007); Wet studievoorschot hoger onderwijs

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 november 2019 inzake besteding opbrengsten leenstelsel en stand van zaken kwaliteitsafspraken (34035, AH) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02722 blijft open staan.

3. Toezegging T01826

Toezegging Invoering eindtoets speciaal onderwijs (33.157)

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 6 november 2019 inzake verplichte eindtoets in sbo en so (33157, Q) besluit de commissie op 19 november 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg. Toezegging T01826 blijft open staan.

4. Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Het is de voorlopige inschatting van de fracties van PvdA en SP dat een begrotingsdebat over de begroting OCW wenselijk en noodzakelijk is. De fractie van GroenLinks beraadt zich nog. Woordvoerders van andere fracties geven aan in te schatten dat een debat niet noodzakelijk is.

5. Rondvraag

De voorzitter memoreert dat dit de laatste vergadering van het lid Hermans (FVD) is.

Het lid De Blécourt-Wouterse (VVD) meldt zich aan voor de ontvangst door de commissie van een delegatie van de commissie voor Cultuur, Geschiedenis en Studie van de Chinese CPPCC. Naast de commissievoorzitter hadden eerder de leden Pijlman (D66), Nanninga (FVD) en Rookmaker (fractie-Otten) zich al aangemeld.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman