35.333

Initiatiefvoorstel-Kops, Graus en Van Aalst Tijdelijke noodwet stikstofMet dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Kops, Graus en Van Aalst (allen PVV) wordt voorzien in een regeling voor een half jaar waarin geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is vereist voor projecten van dringend openbaar belang.

De initiatiefnemers willen de nadelige maatschappelijke gevolgen van het niet kunnen uitvoeren van projecten, zoals faillissementen van bedrijven en ontslag van werknemers voorkomen en dat projecten in de woningbouw, infrastructuur en landbouw doorgang kunnen vinden.

Tot slot regelt dit wetsvoorstel dat binnen een week na inwerkingtreding van de wet bij ministeriële regeling plaatsen moeten worden aangewezen waar grond en baggerspecie naar verplaatst kunnen worden.


Stand van zaken

Verworpen

Het voorstel is op 5 december 2019 verworpen door de Tweede Kamer.

Voor: PVV, FvD en Van Haga.

Tegen: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SGP Denk en Van Kooten-Arissen

Stemming over dit initiatiefvoorstel in de Tweede Kamer vond gezamenlijk plaats met de Spoedwet aanpak stikstof (35.347).


Kerngegevens

ingediend

11 november 2019

titel

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en vervalt een half jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.


Documenten