Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 oktober 2019
1.
35174

Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Essers), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk). De leden van de SP-fractie (Kox) sluiten zich aan bij de vragen van GroenLinks.

2.
35010, L

Brief van de staatssecretaris van SZW over de gevolgen van de nabetaling voor de vermogensgrens van andere toeslagen en/of uitkeringen en de mogelijkheden om die gevolgen te beperken; Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Van Gurp), mede namens de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) en de PvdA-fractie (Sent).

3.
35074, Q

Brief van de minister van SZW over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor werknemers met een beperking; Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie stelt de brief met vragen over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor werknemers met een beperking met enkele kleine wijzigingen vast. De beantwoording zal geagendeerd worden in de commissievergadering van 29 oktober 2019, tenzij zou blijken dat de minister hecht aan een spoediger afronding van de voorhangprocedure. In dat laatste geval zal na ontvangst van de antwoorden een snelle schriftelijke inventarisatie plaatsvinden of de voorhang als afgerond kan worden beschouwd.

4.
T02782

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de planning van de uitwerking van het pensioenakkoord ("roadmap"); Toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit toezegging T02782 als voldaan te beschouwen en de brief van de minister van SZW over de planning van de uitwerking van het pensioenakkoord voor kennisgeving aan te nemen. De commissie verzoekt naar aanleiding van een ontvangen uitstelbericht d.d. 14 oktober 2019 om in ieder geval de beantwoording van de gestelde vragen over het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel te ontvangen voor de Algemene Financiƫle Beschouwingen in de Eerste Kamer en zo mogelijk ook de beantwoording van de vragen naar aanleiding van de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Parameters.

5.
34108, K

Brief van de minister en de staatssecretaris van SZW over de evaluatie van de Wet aanpak schijnconstructies; Wet aanpak schijnconstructies

De commissie besluit de brief inzake de evaluatie van de Was (34.108, K) voor kennisgeving aan te nemen.

6.
21.501-31, Q

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda Raad WSBVC 24 oktober 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de brief (21.501-31, Q) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren