Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 oktober 2019
1. 35050

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 12 november 2019 te houden.

2. 35104

Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), D66 (Pijlman), PvdA (Sent) en SP (Van Apeldoorn).

3. Rondvraag

Het lid Nooren (PvdA) vraagt naar de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 in verband met de voorjaarsnota (35210 VIII). De griffier antwoordt dat deze vandaag ontvangen is en zegt toe de memorie rond te sturen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman