Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 september 2019
1.
35269, A

Wijziging van de wet tot verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

De commissie wenst schriftelijk toezegging T02777 - inzake de voortgang van de hersteloperatie rondom de omissie in de uitvoering van het kindgebonden budget - te rappelleren en de aanhouding van de motie-Van Gurp c.s. (35010,I) vooralsnog te handhaven.

2.
35174

Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 oktober 2019.

3.
35215

Goedkeuring Verdrag betreffende werk in de visserijsector

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

4.
34956

Deactivering van de quotumheffing

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen, zodra de antwoorden op de nadere vragen van de commissie over de brief van 4 juli 2019 over de vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling (EK 34352, D) zijn ontvangen. Deze brief is vandaag ongewijzigd vastgesteld.

5.
32 043, S

Verslag van het schriftelijk overleg met de minister van SZW van 10 september 2019 over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

De commissie neemt de brief van de minister van SZW in reactie op de vragen in het kader van de voorhangprocedure inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen voor kennisgeving aan en heeft geen nadere vragen.

In aanvulling op de brief van de commissie van 23 september 2019 in reactie op de kabinetsreactie op het advies Commissie Parameters (32043, Q) geven de leden van de CDA-fractie te kennen nog enige vragen te hebben.

6.
T02574 - Kamer informeren over de uitkomsten van overleg pensioenfondsen en toezichthouders n.a.v. evaluatie Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

Brief van de minister van SZW van 9 juli 2019 in reactie op de brief van de commissie van 29 mei 2019 (32043, R) n.a.v. de Verzamelbrief pensioenonderwerpen (32043, O)

De inbrengdatum voor het nader schriftelijk overleg wordt aangehouden tot 1 oktober 2019.

7.
T02731

Toezegging Het onderzoeken van een aparte contractvorm voor seizoenssectoren (35.074)

De commissie is van mening dat het meenemen van het onderzoek bij de evaluatie van de Wet arbeidsmarkt in balans in 2025 niet conform de toezegging is. Dit zal onder de aandacht van de minister worden gebracht.

8.
Aangehouden motie-Kox (SP) c.s. over armoede onder kinderen (35000, C)

De commissie besluit de regering te verzoeken om de reactie op de nog op te stellen brief met nadere vragen naar aanleiding van de brief van 16 juli 2019 (35000 XV / 35000 IV, H) - zoals besloten in de gezamenlijke commissievergadering van SZW en KOREL van 24 september jl.- voorafgaand aan de Algemene politieke beschouwingen aan de Kamer te doen toekomen.

9.
Rondvraag

Enkele fracties geven te kennen zich aan te willen sluiten bij de conceptbrief over het Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel (32043, P).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren